Zarówno rozpoczynanie pracy, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, jak i korzystanie z usług innych przedsiębiorstw wymaga zawierania wielu umów, stanowiących o warunkach podejmowanej współpracy. Każda z nich obejmuje przede wszystkim branżowe, ale także prawnicze słownictwo, które przy tłumaczeniu na inny język może stanowić kłopot dla osób niewyspecjalizowanych w danej branży. Jakie są rodzaje zawiązywanych umów i ile kosztuje tłumaczenie umów biznesowych?

Umowy i ich tłumaczenie

Zarówno tłumaczenia umów handlowych, jak i biznesowych wymagają od tłumacza znajomości branżowego słownictwa i prawa. Brak rozeznania w temacie i używanie ogólnych zwrotów mogłyby doprowadzić do dezinformacji, a strony umowy nie do końca wiedziałyby, czego dotyczą dokumenty. Nie bez znaczenia jest także kontekst kulturowy w tłumaczeniach biznesowych. Znajomość kultury danego kraju, popularnych zwrotów i ich odpowiedników w języku przekładu jest niezbędna do poprawnego przetłumaczenia dokumentów, szczególnie tych nabierających moc prawną. Jakie wyróżniamy rodzaje umów?

Umowy handlowe

W przypadku umowy handlowej mamy do czynienia z dowolnym obrotem gospodarczym. Wówczas współpraca może odbywać się pomiędzy firmami, lub pomiędzy firmą a klientem indywidualnym. W przepisach nie sprecyzowano, czym dokładnie charakteryzują się umowy handlowe, dlatego wyszczególniono z nich kilka najważniejszych dokumentów, którym przydzielono odrębne nazwy.

Umowy o zachowaniu poufności (NDA)

W przypadku umów NDA (Non-Disclosure Agreement) strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji zawartych w dokumencie. Wówczas każdy, kto podpisuje się pod umową, może wymieniać określone materiały z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpowszechniania.

Umowa o zachowaniu poufności musi zawierać dane każdej ze stron, czas trwania umowy, określenie informacji poufnych oraz cel, do którego będą one wykorzystywane. Dopełnieniem umowy jest także określenie, jakie środki prawne i techniczne zostaną podjęte, aby zabezpieczać przed ujawnieniem informacji poufnych oraz kary, jakie mogą zostać nałożone po niedotrzymaniu tajemnicy. Konieczne jest także ustalenie, co należy zrobić po zakończeniu umowy.

Do przedmiotów umowy można zaliczyć strategie rozwoju firmy, informacje techniczne i handlowe, bazy danych i wiele innych. Ze względu na moc prawną dokumentu, umowa NDA może zostać przetłumaczona tylko przez tłumacza przysięgłego, który swoim podpisem i pieczęcią potwierdzi przetłumaczenie dokumentu zgodnie z obowiązującym prawem.

Umowy najmu

Jak sama nazwa mówi, taka umowa zostaje zawarta, gdy wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu (dom, mieszkanie, biuro, pojazd) do użytku najemcy w zamian za opłacanie przez niego czynszu. Taka umowa musi zawierać dane każdej ze stron, warunki użytkowania wynajmowanego dobra, oraz wysokość wynagrodzenia (czynszu) płaconego wynajmującemu.

Umowy kupna

Tego rodzaju umowę zawiera się w momencie przekazania własności rzeczy ze sprzedającego na kupującego. Wówczas od momentu podpisania dokumentów kupujący jest pełnoprawnym właścicielem nabytego przedmiotu/nieruchomości/pojazdu.

Rodzaje umów

Umowy pracownicze – rodzaje umów o pracę

Zgodnie z informacjami zawartymi w Kodeksie Pracy, umowy o pracę dotyczą wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, a także pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Sam pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Do umów pracowniczych zalicza się:

  • Umowa o pracę na czas określony (zwana umową terminową) – Ten rodzaj umowy, jak sama nazwa wskazuje, określa, jak długo będzie trwała współpraca pracodawcy i pracownika. Wówczas w umowie należy zawrzeć początkową i końcową datę wykonywania określonej pracy przez zatrudnionego. Dokument reguluje także warunki stanowiska i okres wypowiedzenia umowy o pracę. Ponadto pracownik podczas trwania umowy może korzystać ze zwolnienia chorobowego, urlopu macierzyńskiego, czy wypoczynkowego.
  • Umowa o pracę na czas nieokreślony – Umowa ta nie posiada określonego terminu zakończenia, zatem pracownik jest zobowiązany do wykonywania określonej pracy aż do momentu złożenia przez niego wypowiedzenia umowy, lub do otrzymania takiego dokumentu od pracodawcy (wypowiedzenie umowy o pracę musi być poparte konkretnymi powodami). Okresy wypowiedzenia umowy są takie same, jak w przypadku umowy na czas określony. Umowa na czas nieokreślony z punktu widzenia pracownika jest najwygodniejszą formą zatrudnienia ze względu na brak określenia konkretnego dnia rozwiązania współpracy.
  • Umowa na okres próbny – Umowa ta jest zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika oraz w celu umożliwienia pracownikowi zapoznania się ze środowiskiem pracy. Czas trwania umowy na okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy, a sam pracodawca może go skrócić, w zależności od potrzeb. Według prawa taka umowa może zostać ponownie zawarta z tym samym pracownikiem w przypadku zatrudnienia go w celu wykonywania innego rodzaju pracy niż dotychczas, albo po upływie 3 lat od dnia rozwiązania, lub wygaśnięcia poprzedniej umowy.

Warto wiedzieć, że istnieją także tzw. umowy cywilnoprawne, które nie są regulowane przez Kodeks Pracy, a przez Kodeks Cywilny. Co ciekawe, zgodnie z Kodeksem Pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, gdy zostają zachowane warunki wykonywania pracy. Do umów cywilnoprawnych zaliczamy:

  • Umowa zlecenia – W przypadku tego rodzaju umowy pracobiorca zobowiązuje się do samodzielnego wykonania określonego zlecenia w terminie uregulowanym w dokumencie. Pracownik przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za wyświadczenie określonej usługi.
  • Umowa o dzieło – W ramach umowy o dzieło pracobiorca bierze odpowiedzialność za rezultat konkretnej pracy, którą może zlecić innym osobom.
  • Umowa agencyjna – Ten rodzaj umowy zawierany jest pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą (agentem), prowadzącym własną działalność gospodarczą. Wówczas agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów w imieniu zleceniodawcy. Wynagrodzenie agenta zwykle uzależnione jest od ilości zorganizowanych za jego pośrednictwem współprac.

Kontrakty

Główną cechą kontraktów jest możliwość zawierania ich na innych zasadach niż w przypadku umowy zawartej na podstawie Kodeksu Pracy przy jednoczesnym wykonywaniu podobnych obowiązków. Strony kontraktu mogą swobodnie ustalać wynagrodzenie za wykonaną pracę, sposób jej wykonywania oraz czas trwania umowy. Specyfika kontraktów pozwala na pracę z dowolnego miejsca w wybranych przez siebie godzinach, ze swobodnym kształtowaniem i możliwością negocjowania warunków współpracy. To doskonałe rozwiązanie dla odważnych, pewnych siebie i swoich możliwości osób.

Certyfikowani tłumacze do Twojej dyspozycji - Zamów darmową wycenę!

Cena tłumaczeń umów

Chcąc odpowiedzieć na pytanie „Ile kosztuje tłumaczenie?” należałoby zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów, warunkujących koszt takiej usługi. Cena tłumaczeń dokumentów zależna jest przede wszystkim od ich długości. Standardowo tłumaczenia wycenia się na podstawie tzw. strony tłumaczeniowej, która zawiera 1800 znaków ze spacjami.

Ponadto pod uwagę brana jest tzw. grupa językowa tekstu. Wówczas cena tłumaczenia zależy od tego, jaki jest język źródłowy lub docelowy tłumaczenia. Wyróżniamy 4 rodzaje grup językowych, z czego do pierwszej z nich należą najpopularniejsze języki: angielski, niemiecki, rosyjski i francuski, zaś do ostatniej zaliczamy języki pozaeuropejskie o alfabecie innym niż łaciński. Im dalsza jest grupa językowa, tym tekst jest trudniejszy do przetłumaczenia, co z kolei wpływa na cenę przekładu.

Warto zaznaczyć, że cenę tłumaczenia reguluje także stopień skomplikowania dokumentów i to, jakiej branży one dotyczą. Każda branża bowiem cechuje się własną terminologią, dlatego tłumacz musi na bieżąco rozwijać swoje umiejętności językowe z danej dziedziny. Konieczność ciągłej nauki coraz to nowszych pojęć z danej branży również może wpłynąć na finalną cenę tłumaczenia.

Tłumaczenia umów biznesowych

W TEXTOLOGY świadczymy usługi tłumaczenia zarówno umów biznesowych, jak i kontraktowych. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi tłumaczami, którzy posiadają szeroką wiedzę z zakresu spółek prawa, biznesu i ekonomii. Wiele lat doświadczenia pozwoliło nam stworzyć szeroką bazę słownictwa biznesowego, niezbędnego przy tłumaczeniu umów handlowych. Jeśli chciałbyś poznać cenę swojego tłumaczenia, nie zastanawiaj się dłużej i zamów darmową wycenę, którą prześlemy w ciągu 24 godzin!