Każdy naukowiec, specjalista czy student czerpie swoją wiedzę z publikacji naukowych — to w nich właśnie znajdzie najbardziej rzetelne i wyczerpujące informacje na interesujące go zagadnienia. Z czasem zaś — być może nawet opublikuje własne. Czym jest publikacja naukowa i jakie są jej typy? Jaką strukturę powinny mieć poszczególne rodzaje publikacji naukowych?

Czym jest publikacja naukowa?

Publikacja naukowa to taki rodzaj publikacji, w której autor lub autorzy opisują przebieg i wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez siebie albo też podsumowują wnioski z prac opublikowanych wcześniej. Mogą być one publikowane w książkach lub czasopismach naukowych, także w formie elektronicznej.

Oczywiście nad różnymi badaniami pracują naukowcy z całego świata specjalizujący się w danej dziedzinie. I choć w większości biegle porozumiewają się oni w języku angielskim, to jednak publikacje naukowe czasem pisane są w ich języku ojczystym, a następnie tłumaczone na angielski lub inny. Kto się zajmuje takim przekładem? Oczywiście biuro tłumaczeń.

Rodzaje publikacji naukowych

Do rodzajów publikacji naukowych należą:

 • publikacje przeglądowe — pisane aby zebrać i porównać między sobą wnioski z różnych publikacji naukowych opisujących wybrany temat;
 • opisy przypadków — są używane przede wszystkim w medycynie i służą przekazaniu wiedzy na temat jednego, konkretnego przypadku pacjenta;

 • badania wtórne (metaanalizy) — to analiza kilku lub wielu badań przeprowadzona w celu weryfikacji dostępnych informacji dotyczących danego zagadnienia;
 • książki naukowe (lub ich poszczególne rozdziały) — to praca naukowa napisana przez jednego lub kilku specjalistów, poddana recenzji i zredagowana przez innych specjalistów;
 • materiały konferencyjne — to zbiór materiałów przedstawionych na konferencji;
 • raporty z badań — materiały dotyczące wykonanych badań, na przykład opisy, oświadczenia czy komunikaty;
 • artykuły naukowe lub przeglądowe (np. przegląd systematyczny lub przegląd literatury);
 • listy do redakcji — recenzja, polemika, krytyka. Prace te dotyczą innych, dotychczas opublikowanych, publikacji, a ich celem jest omówienie, zrecenzowanie lub wywołanie debaty na ich temat. Autor recenzji wskazać powinien pojawiające się w nich kwestie sporne oraz wskazać ewentualne niedociągnięcia.

Ze względu na bardzo obszerną tematykę badań i publikacji naukowych, biura tłumaczeń z reguły zatrudniają do ich tłumaczenia specjalistów, którzy mają nie tylko umiejętność biegłego porozumiewania się językami źródłowym i docelowym, ale również rozległą wiedzę w danej dziedzinie. Tylko wtedy tłumaczenia techniczne, medyczne i inne specjalistyczne przekłady mogą przedstawiać najwyższą jakość merytoryczną.

regały biblioteczne w budynku uniwersytet

Publikacja oryginalna — wyjątkowy rodzaj publikacji naukowych

Spora część publikacji naukowych ma za zadanie porównać, sprawdzić, zaktualizować i przeanalizować stan wiedzy na konkretny temat. Natomiast publikacje oryginalne to teksty, które przekazują fakty ustalone po raz pierwszy — nowe odkrycia, wyniki eksperymentów czy obserwacji.

Publikacja oryginalna nie bazuje na publikacjach wcześniej przedstawionych, chociaż musi zawierać interpretację wyników badań w odniesieniu do już posiadanej w danej tematyce wiedzy. Można więc nazwać ją najważniejszym rodzajem publikacji naukowej — bez niej nie byłoby możliwości rozwoju w żadnej dziedzinie nauki.

Struktura publikacji naukowych

Wszystkie publikacje naukowe muszą spełniać określone normy i kryteria dotyczące nie tylko poprawności, ale także samej swojej struktury. Schemat jest sztywny, a jeśli autor nie zachowa właściwej formy publikacji, nie zostanie ona zrecenzowana pozytywnie i opublikowana. Publikacje muszą więc zawierać (w tej dokładnie kolejności):

 • tytuł — od tytułu wymaga się, aby zwięźle określił główną ideę badań;
 • abstrakt — prezentuje zawartość treści artykułu, streszczenie omawianego problemu, krótkie przedstawienie zastosowanych metod badawczych i wniosków. To samodzielny tekst, krótki — zwykle zawierający około 100 słów;
 • słowa kluczowe — to spis istotnych słów użytych w tytule i abstrakcie. Służą do automatycznego indeksowania prac w komputerowych bazach danych, dlatego ich właściwy dobór jest bardzo istotny;
 • wprowadzenie — tutaj przedstawione są powody, dla których badacze przeprowadzili omawiane w publikacji badania. Zawiera zwykle opis tła — teorię omawianego problemu oraz omówienie ostatnich publikacji na jego temat i wyjaśnienie powodów, dla których uzyskanie konkretnej wiedzy jest tak istotne;
 • metodologia — prezentacja metod użytych w badaniach. Powinna zawierać opis badanej grupy (na przykład w badaniach medycznych są to informacje o jej liczebności, wieku, płci, obciążeniach) oraz sposobach i metodach obserwacji, rodzaju podanych leków, wykonanych badań i innych, w zależności od rodzaju doświadczenia;
 • wyniki badań — to podsumowanie wyników badań uzyskanych przez autora lub autorów publikacji. Sam tekst powinien być w miarę zwięzły i krótki, a dane liczbowe ujęte w tabelach lub na wykresach;
 • dyskusja — krótkie podsumowanie wyników badań i ich porównanie do wyników badań znanych dotychczas. Tu mogą być opisane najważniejsze konsekwencje wynikłe w praktyce z uzyskania konkretnych wyników oraz sugestie dotyczące badań prowadzonych w przyszłości;
 • wnioski — należy pamiętać, że podstawą publikacji naukowej powinna być bezstronność — wyniki mogą nie potwierdzać postawionej hipotezy, co także powinno zostać zaznaczone w treści;
 • bibliografia — piśmiennictwo — autor lub autorzy prezentują tu literaturę, z której korzystali w czasie prowadzenia badań lub która służyła im do porównania wyników i wniosków. Należy również zawrzeć tu źródła cytatów;
 • ilustracje — mogą mieć formę zdjęć, rycin, tabeli i innych materiałów graficznych;
 • podziękowania — zawierają nazwiska osób, które wniosły wkład w powstanie pracy, a nie są jej współautorami.

Należy pamiętać, że każde tłumaczenie artykułów naukowych wymaga zachowania tej struktury. A ile kosztuje tłumaczenie? To zależy oczywiście od wielu czynników takich jak języki źródłowy i docelowy, obszerność pracy oraz jej tematyka.

Recenzja publikacji naukowej

Zanim książka lub artykuł naukowy zostaną opublikowane, muszą zostać poddane recenzji. Recenzenci powinni być obiektywnymi znawcami tematu i nie mieć wiedzy na temat nazwisk autorów pracy. To pozwala zapobiegać ewentualnym konfliktom interesów między autorami i recenzentami.

Certyfikowani tłumacze do Twojej dyspozycji - Zamów darmową wycenę!

Tłumaczenie publikacji naukowych

Rodzaje publikacji naukowych to bardzo obszerny zbiór publikacji dostępnych w formie książek lub artykułów w czasopismach naukowych. Stanowią źródło wiedzy naukowej dla innych lub przyszłych badaczy. Aby jednak praca mogła stać się publikacją naukową, musi spełniać bardzo surowe kryteria merytoryczne i dotyczące jej struktury. Zasada ta dotyczy także tłumaczenia publikacji naukowej.

Jeżeli potrzebujesz specjalistycznego tłumaczenia dla swojej publikacji z zakresu medycyny, techniki, technologi czy prawa, zapraszamy do kontaktu z naszą agencją. Przygotujemy profesjonalne i rzetelne tłumaczenie w formie spełniającej wymagania dla publikacji naukowych. Wyślij bezpłatnie zapytanie, a my przygotujemy indywidualną ofertę skrojoną specjalnie dla Ciebie.