Tłumaczenia poświadczone – kiedy są potrzebne i dlaczego?

Takie dziedziny jak medycyna, technika, prawo czy biznes charakteryzują się nie tylko wysokim poziomem specjalizacji, ale także specyficznym językiem – zarówno pod względem formalnym, jak i żargonowym. Dlatego jedynie doświadczeni i posiadający holistyczną wiedzę tłumacze – a tacy pracują w TEXTOLOGY – są w stanie zapewnić dokładny przekład. Zapraszamy do skontaktowania się z naszym biurem. Możemy pomóc Państwu w tłumaczeniach zwykłych, także tych specjalistycznych i wymagających poświadczenia.

Co jest najważniejsze w zawodzie tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenie przysięgłe, inaczej tłumaczenie poświadczone lub uwierzytelnione, jest jednym z najbardziej wymagających rodzajów przekładów. Od tłumaczy przysięgłych oczekuje się nie tylko perfekcyjnej znajomości języka ojczystego oraz obcego, ale również umiejętności poruszania się w innych dziedzinach. Oznacza to konieczność opanowania branżowych terminów i sformułowań.

Ale to nie wszystko. W zawodzie tłumacza przysięgłego wymagane są nie tylko bardzo wysokie kompetencje językowe. Specjalista taki musi być również, na mocy ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego,  wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Otrzymuje on również okrągłą pieczęć wydaną przez Mennicę Polską, na zamówienie Ministra Sprawiedliwości. Odcisk takiej pieczęci powinien znajdować się na każdej stronie tłumaczenia poświadczonego.

Kolejną z istotnych różnic między zawodem tłumacza zwykłego a przysięgłego jest fakt, iż ten drugi za swoje błędy czy niedopatrzenia ponosi odpowiedzialność zawodową przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Sprawiedliwości. W toku postępowania może zostać ukarany upomnieniem, naganą, karą pieniężną, a nawet zawieszeniem bądź pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie poświadczone przysięgłe i z czego konieczność ta wynika?

tłumaczenie dokumentów UK

Na czym polega tłumaczenie poświadczone?

Tłumaczenia poświadczone to rodzaj tłumaczenia, które stanowi nie tylko wierny przekład dokumentów z języka źródłowego na docelowy, ale także potwierdzenie zgodności tłumaczenia z oryginałem. Dzięki temu możemy dokumenty takie przedstawić w instytucjach takich jak sąd, organy administracji publicznej, banki, szkoły i uczelnie. Czasami konieczne są także tłumaczenia medyczne, honorowane na przykład przez ubezpieczalnie czy placówki służby zdrowia oraz dostawców usług medycznych czy też firmy farmaceutyczne.

tłumaczenia medyczne

 

Tłumacz, po dokonaniu przekładu tekstów, każdą stronę opatruje odciskiem pieczęci, który potwierdza, że dokument stanowi tłumaczenie poświadczone. Istnieje również możliwość tłumaczenia dokumentów w formie elektronicznej, a do ich poświadczenia tłumacz przysięgły używa swojego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Warunkiem jest natomiast, aby dokument został tłumaczowi dostarczony w formie zeskanowanego odpisu zapisanego w formie elektronicznej.

Wszystkie przetłumaczone dokumenty muszą zostać odnotowane w tak zwanym repertorium z zaznaczeniem, czy tłumaczenie zostało wykonane na podstawie dokumentu oryginalnego, jego odpisu czy też kopii. Na końcu każdego przetłumaczonego dokumentu tłumacz podaje jego numer w repertorium wraz z datą i miejscem sporządzenia. W kompetencjach tłumacza leży również sprawdzanie i poświadczanie tłumaczeń z języka obcego na język polski lub odwrotnie sporządzonych przez tłumaczy zwykłych oraz wykonywanie tłumaczeń poświadczonych ustnych

Kiedy jest potrzebny tłumacz przysięgły?

Istnieje szereg sytuacji, w których przekłady poświadczone są wymagane, a zwykłe okazują się całkowicie nieprzydatne. Tłumaczenia takie dotyczą dokumentów, które posiadają moc prawną. Są to między innymi:

 • dokumentacja procesowa,
 • pisma sądowe,
 • akty notarialne – testamenty, darowizny, umowy kupna – sprzedaży,
 • akty stanu cywilnego – akt urodzenia, zgonu, małżeństwa i inne,
 • dokumentacja ubezpieczeniowa,
 • dokumenty bankowe,
 • umowy – na przykład umowy o pracę,
 • kontrakty,
 • dokumentacja medyczna,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • świadectwa (na przykład maturalne), certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów lub studiów wyższych każdego stopnia,
 • w przypadku zakupionych za granicą pojazdów do ich zarejestrowania i ubezpieczenia konieczne jest posiadanie tłumaczenia uwierzytelnionego umowy kupna – sprzedaży lub faktury.

 

W świecie biznesu również występują sytuacje, w których skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego staje się koniecznością. Tłumaczeniu poświadczonemu należy poddać:

 • umowy spółek, a także ich statuty,
 • zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
 • odpis z rejestru przedsiębiorców i rejestru handlowego,
 • zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego,
 • wyroki i decyzje sądowe.

Natomiast zwykły przekład wystarczy, kiedy tłumaczymy dokumenty wewnętrzne firmy, oferty handlowe, dokumentację przetargową, sprawozdania i raporty.

Ustne tłumaczenie uwierzytelnione

Niektóre tłumaczenia ustne również rodzą obowiązek zapewnienia obecności tłumacza przysięgłego. Jest ona konieczna w następujących przypadkach:

 • proces sądowy – składanie zeznań czy przesłuchanie osoby nie porozumiewającej się w języku polskim  wymaga obecności tłumacza przysięgłego. Podobnie jak w przypadku tłumaczeń pisemnych, tłumacz składa swój podpis i odcisk pieczęci na wszystkich dokumentach spisanych w toku postępowania;
 • zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem,
 • odczytanie aktów notarialnych (testamentu, darowizny), jeśli przynajmniej jeden z uczestników nie porozumiewa się w j. polskim.

Certyfikowani tłumacze do Twojej dyspozycji - Zamów darmową wycenę!

Zdobycie uprawnień tłumacza przysięgłego wymaga wiele pracy, a ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych to konieczność. W biurze TEXTOLOGY, każde tłumaczenie realizowane jest ze szczególną uwagą i zachowaniem obowiązujących zasad. Specjaliści ze szczególną uwagą podchodzą do wszystkich realizowanych zleceń,zarówno tekstów zwykłych, uwierzytelnionych, specjalistycznych jak również weryfikacji językowej istniejących tekstów, transkrypcji nagrań audio oraz nagrań wideo i innych dokumentów.